Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży odstreserka.pl 

Regulamin sprzedaży strony internetowej odstreserka.pl obowiązuje od 01.01.2020 roku i określa oraz definiuje warunków zamówień, płatności oraz dostaw produktów realizowanych przez stronę internetową odstreserka.pl. 

1. Słowniczek

Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 142 ze zm.).

Serwis – witryna internetowa „odstreserka.pl” działająca pod adresem https://www.odstreserka.pl/ oraz powiązane z nią usługi i aplikacje.

Sprzedawca – firma Odstreserka Aleksandra Czuń z siedzibą przy ul. Czeirenberga 9, 80-041 Gdańsk, NIP 5833176702, kontakt: kontakt@odstreserka.pl

Klient – Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Produkty w Sklepie Internetowym, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Serwis, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Produktów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej www.odstreserka.pl

Dostawca – zależna i niezależna od Usługodawcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na podstawie umowy z Usługodawcą dostarcza zakupiony przez Klienta Towar/Usługę.

Towar – rzecz ruchoma, plik cyfrowy, dostęp do treści –  prezentowane w Serwisie, która może zostać nabyta przez Klienta w Sklepie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży  w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

Sklep Internetowy – to strona internetowa www.odstreserka.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Produktu oferowanego w Sklepie Internetowym. 

Produkt – Produktem są usługi oraz produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

Konto Internetowe – Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym. 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Odstreserka Aleksandra Czuń a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru/Usługi.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym pod warunkiem założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Polityki Prywatności odstreserka.pl oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta również przed zarejestrowaniem pod adresem www.odstreserka.pl 

Umowa o świadczenie usług jest zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia i wyrażenia deklaracji zapłaty kosztów usługi.

Zdjęcia Produktów zamieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy; rzeczywisty wygląd Produktów stanowiących rzeczy oznaczone co do gatunku może się w różnić od zdjęć.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Serwisu na czas niezbędny do dokonywania niezbędnych prac technicznych. O wyłączeniu działania Serwisu Klient jest informowany po wejściu na jego stronę internetową.

W ramach niezbędnych wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji usług, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet i posiadać przeglądarkę internetową obsługującą technologię HTML5.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Sprzedawca może zawiesić i usunąć konto Klienta jeśli stwierdzi, że dane podane przez klienta są niezgodne z prawdą lub klient dopuścił się rażących rzeczy. 

3. Zamawianie Produktów

W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru z listy dostępnych Produktów, następnie kompletuje zamówienie poprzez dodanie Produktów do koszyka. Po zakończeniu zakupów Klient wybiera formę płatności oraz podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zatwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Serwisu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie uznaje się za skuteczne złożone, a umowa za zawarta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe oraz uiści kwotę stanowiącą równowartość kosztów usługi . W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub prawidłowe, Usługodawca skontaktuje się z Klientem celem uzupełnienia danych. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia. W sytuacji, gdy została pobrana wskazana wyżej kwota, zwracana jest ona Klientowi w całości.

Jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę VAT powinien zgłosić to w formularzu zamówienia oraz podać dane wymagane do jej wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

W celu ułatwiania procesu składania zamówienia, Serwis zapamiętuje dane Klienta. W trakcie składania zamówienia Klient może założyć konto w Serwisie, podając hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta kompletnego Zamówienia i uiszczeniu określonej kwoty (w przypadku płatności przelewem internetowym) otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia, wykaz zamawianych Produktów wraz z przyporządkowanymi indywidualnie Cenami produktów oraz kosztami dostawy, a także informację o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania przez Usługodawcę z systemu płatności elektronicznych potwierdzenia wpłaty przez Klienta pełnej kwoty.

Do każdego zrealizowanego zakupu wystawiany jest paragon, który Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Na wyraźne życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Termin doręczenia

Produkt dostarczany jest przez Dostawcę zgodnie z terminem podanym w potwierdzeniu zamówienia (najczęściej natychmiast po zakupie), o którym mowa powyżej. Jest to orientacyjny czas dostarczenia pod wskazany adres. Rzeczywisty czas dostawy Produktów może być inny od podanego w potwierdzeniu.

W sytuacji, gdy w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, przewidziany czas dostarczenia Produktów różnić się będzie od czasu określonego w punkcie 1, Usługodawca lub Dostawca skontaktują się z Klientem w celu poinformowania o zmianie oraz ustalenia czy Klient akceptuje nowy, przewidywany czas dostawy lub bez ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym kosztów anuluje Zamówienie.

Zamówienia, które zawierają wyłącznie Produkty, które w danym momencie nie są dostępne w Sklepie i Klient nie dokona wyboru zamienników, zostaną anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

Koszt dostawy ponosi Klient i może się on różnić ze względu na miejsce dostawy. Usługodawca może odstąpić w uzasadnionych przypadkach od poboru od Klienta kosztów dostawy.

Koszt dostawy podany jest w serwisie po podaniu przez Klienta kodu pocztowego miejscowości, w której realizowana ma być dostawa.

Czasu realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

5. Płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest między innymi spółka Blue Media S.A. oraz spółka PayPro S.A.

Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki oraz Politykę Prywatności i upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie odpowiednimi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.tuspozywczak.pl, Klient ma możliwość wyboru płatności za pośrednictwem:

Karty płatniczej: Visa , Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl) oraz PayPro S.A. (przelewy24.pl)

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Jeśli Zamówienie zostanie anulowane, w przypadku płatności z góry przelewem internetowym lub kartą płatniczą, Klientowi niezwłocznie zwracane są wszystkie środki.

6. Odstąpienie od umowy, odpowiedzialność oraz procedura reklamacji

Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., dalej: Ustawa), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Mając na uwadze przepisy powołane w punkcie 1, Klient ma prawo odstąpić od umowy z Usługodawcą do czasu wykonania jego usługi tj. do czasu poinformowania go o przyjęciu Zamówienia przez Mobilnego Dostawcę. W celu odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie musi poinformować Usługobiorcę o odstąpieniu od umowy poprzez kontakt za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje zgłaszane są drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu lub na podany w Serwisie adres e-mail kontakt@odstreserka.pl. Jeśli reklamacja dotyczy właściwości dostarczonego Produktuu, należy ją złożyć nie później niż w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla skorzystania z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

W przypadku zgłaszanych przez Klienta problemów Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające Klienta.

W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:

adres e-mail oraz datę zamówienia,

uzasadnienie reklamacji wraz z wyraźnym wskazaniem czego reklamacja dotyczy (właściwości Produktu, usługi Dostawcy, usługi Usługodawcy).

Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi świadczonej przez niego) lub podjętych krokach (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi Mobilnego Dostawcy lub właściwości Produktu) drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; prasa.

7. Procedura umieszczania ocen i wpisów

Usługodawca może umożliwić Klientom dokonanie oceny usługi danego Mobilnego Dostawcy po odebraniu od niego zamówionych Towarów/Usług.

Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia powyższych ocen wszystkim użytkownikom Serwisu i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia. W przypadku anulowania zamówienia, oceny Klienta nie będą publikowane.

Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a także wulgaryzmów, reklam (również treści mogących stanowić reklamę ukrytą), odesłań do innych stron internetowych oraz innych treści niezgodnych z prawem, lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji wpisu w celu umożliwienia jego publikacji.

Klient zamieszcza wpisy wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8. Zmiana Regulaminu

Klienci posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, skorzystanie z usług Serwisu nie będzie możliwe. W takim przypadku Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

Zamówienia złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów o ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze. zm.).